Bureau WSNP

Wat is de WSNP?

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is op 1 december 1998 in werking getreden. Deze wet valt onder de Faillissementswet. Natuurlijke personen zijn particulieren, mensen met een eenmanszaak en vennoten van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap. Alleen natuurlijke personen kunnen worden toegelaten tot de WSNP.

Na een minnelijk traject of direct via bewindvoerder

Een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling bij de rechtbank kon tot voor kort pas als het minnelijke traject niet was gelukt. Een minnelijk traject betekent dat de schuldeisers vrijwillig meewerken aan een schuldregeling. Het minnelijke traject wordt meestal door gemeenten uitgevoerd. Met financiële problemen kunt u zich dan ook wenden tot de gemeente waar u woont, maar daarnaast kan nu ook direct een aanvraag voor de WSNP gedaan worden via een bewindvoerder. Meer over deze mogelijkheid leest u hier.

Het WSNP-traject

Bij toelating worden een rechter-commissaris en een bewindvoerder benoemd. Het traject duurt tegenwoordig 18 maanden (vroeger drie jaar). De schuldenaar (ook wel saniet genoemd) moet zich zoveel mogelijk inspannen geld bijeen te krijgen voor zijn schuldeisers. Hiervoor zijn regels en richtlijnen opgesteld. De bewindvoerder controleert of de saniet zich aan zijn verplichtingen houdt en doet hiervan ieder kwartaal verslag bij de rechter-commissaris. Ook heeft de bewindvoerder contact met de schuldeisers. Zij mogen de saniet niet meer rechtstreeks benaderen. De bewindvoerder is een onpartijdige intermediair tussen rechtbank, schuldeisers en saniet. Na het goed doorlopen van de regeling ontvangt de schuldenaar een schone lei. Het boedelsaldo wordt verdeeld onder de schuldeisers. De schulden die nog (al dan niet gedeeltelijk) resteren worden een natuurlijke verbintenis. Dat wil zeggen dat de schuldenaar de (resterende) vordering niet meer móet, maar nog wel mág betalen.

Meer informatie over de Wsnp en schuldhulpverlening kunt u vinden op Rechtwijzer.nl en Bureauwsnp.nl, beide sites van de Raad voor Rechtsbijstand.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen