Bureau WSNP

Ik ben schuldeiser

De rechtbank heeft de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing verklaard op uw debiteur. Hierdoor kunt u als schuldeiser uw vordering niet meer op hem verhalen. U kunt alleen nog uw vordering indienen in de regeling. Deze regeling duurt 18 maanden (voorheen 3 jaar). In deze periode moet uw debiteur er alles aan doen zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen voor u als schuldeiser. Dit doet hij door te werken en soms ook door verkoop van waardevolle spullen, zoals een auto of een koopwoning. Als hij zich aan de regels van de WSNP houdt krijgt hij na 18 maanden een schone lei. Betaling van uw vordering vindt pas plaats na die 18 maanden. Meestal ontvangt u een gedeeltelijke betaling en moet u het restant afboeken. De bewindvoerder is door de rechtbank aangesteld om onder andere toe te zien op deze inspanningsverplichting.

Wat is voor u belangrijk om te weten?

U kunt uw vordering schriftelijk bij de bewindvoerder indienen

De uitspraak van de toepassing van de Wsnp bepaalt dat u eventuele invorderingsmaatregelen dient te staken. Betalingsregelingen en beslag komen te vervallen. Ook is het per datum toepassing Wsnp niet langer toegestaan om over de hoofdsom rente en kosten in rekening te brengen. Na de uitspraak schuldsanering Wsnp ontvangt u een brief van de bewindvoerder waarin u wordt verzocht uw vordering (ter verificatie) in te dienen. U moet hierbij altijd bewijsstukken van de vordering aanleveren. De bewindvoerder baseert zich bij het noteren van de vorderingen ook op de gegevens die zijn aangeleverd door de schuldhulpverlener in het minnelijk voortraject.

Uw vordering wordt voorlopig erkend

De bewindvoerder zal uw ingediende vordering meestal voorlopig erkennen en plaatsen op de lijst van de voorlopig erkende schuldvorderingen. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw indiening. Als de bewindvoerder twijfelt aan de juistheid van de ingediende vordering kan er om aanvullende informatie of onderliggende stukken gevraagd worden.

Een definitieve erkenning van uw vordering vindt plaats op de verificatievergadering

Uw vordering zal pas definitief erkend worden op de verificatievergadering. Dit is de “vergadering van de schuldeisers”. De rechtbank houdt deze vergadering gewoonlijk aan het einde van de looptijd, maar wel voor de eindzitting. U ontvangt vooraf schriftelijk bericht over deze vergadering. Als uw vordering voorlopig is erkend en geen van de schuldeisers een vordering betwist, dan hoeft u niet te verschijnen. De vergadering wordt dan pro forma gehouden. De verificatie wordt dan geheel schriftelijk afgehandeld. De bewindvoerder draagt zorg voor verificatie van uw vordering.

Slotuitdeling

Heeft een verificatievergadering plaatsgevonden, dan wordt na beëindiging van de regeling een slotuitdelingslijst opgesteld. Hierop staat vermeld welke schuldeisers welk bedrag toekomt. De preferente schuldeisers ontvangen een dubbel percentage t.o.v. de concurrente schuldeisers. De slotuitdelingslijst wordt gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank. Hiervan wordt u vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld. De slotuitdelingslijst ligt 10 dagen ter griffie ter inzage voor de schuldeisers. Wanneer geen van de schuldeisers in verzet komt, wordt de lijst na 10 dagen verbindend en wordt tot uitbetaling overgegaan.

Informele uitdeling

Als er aan het einde van de looptijd, na aftrek van de boedelkosten (o.a. salaris/kosten van de bewindvoerder en griffierechten), minder dan € 2.600,- resteert voor uitdeling aan de crediteuren kan een verificatievergadering achterwege blijven. Er zal dan, tenzij het boedelsaldo nihil is, een informele uitdeling plaatsvinden na de eindzitting. Over de beëindiging van de regeling en de eventuele uitdeling ontvangt u vooraf bericht.

Aanbieding van een akkoord aan schuldeisers

De schuldenaar kan aan zijn schuldeisers tussentijds een akkoord aanbieden. Een akkoord is een overeenkomst tussen de schuldeisers en de schuldenaar waarin betaling van een bepaald percentage van de vordering wordt aangeboden tegen finale kwijting van het restant van de vordering. De schuldenaar moet een bedrag aanbieden dat u ook naar verwachting zou hebben ontvangen wanneer er 18 maanden gespaard zou zijn tijdens de Wsnp. Uw voordeel is dat u eerder uw betaling ontvangt en de zaak kunt afsluiten. Het akkoord kan alleen in behandeling worden genomen nadat de vorderingen zijn geverifieerd op de verificatievergadering. Meestal vindt na de verificatievergadering direct de behandeling van het ontwerp van het akkoord plaats. Als schuldeiser geeft u machtiging aan de bewindvoerder om voor of tegen het akkoord te stemmen Een akkoord wordt aangenomen als meer dan 50% van de schuldeisers instemmen, die tenminste 50% van het totale schuldenbedrag vertegenwoordigen. Als het akkoord wordt aangenomen eindigt de schuldsaneringsregeling en krijgt u gedeeltelijke betaling van uw vordering. Het restant van uw vordering heeft u volgens de overeenkomst kwijtgescholden en is niet meer afdwingbaar. Over het algemeen wordt een zogenaamd liquidatieakkoord aangeboden. Daarbij kunnen alleen de schuldeisers van wie de vordering is ingediend en geverifieerd een betaling tegemoet zien. Schuldeisers die hun vordering niet hebben ingediend, kunnen achteraf geen aanspraak maken op een betaling van het afgesproken percentage (dit in tegenstelling tot een percentageakkoord).

Wanneer wordt de schuldsaneringsregeling (tussentijds) beëindigd zonder schone lei?

Als de schuldenaar alle vorderingen kan betalen inclusief de boedelkosten is het niet langer nodig om de Wsnp te laten voortduren. De schuldeisers kunnen immers worden betaald, zodat het langer aanhouden van de regeling niet zinvol is. Tussentijdse beëindiging kan ook plaatsvinden omdat debiteur zich niet aan de regels houdt. Als de schuldenaar nieuwe bovenmatige schulden maakt, of zich onvoldoende inspant om aan het werk te komen en hierdoor schuldeisers benadeelt, kan de regeling worden beëindigd zonder verlening van de schone lei. De schuldsanering kan ook omgezet worden in een faillissement. Als er een klein bedrag gespaard is, vindt soms een informele uitdeling aan schuldeisers plaats in plaats van een omzetting naar een faillissement.

Informatie over het verloop van de schuldsaneringsregeling

Nadat u de vordering schriftelijk heeft ingediend bij de bewindvoerder ontvangt u hiervan een ontvangstbevestiging. Als er vervolgens in de loop van het traject een verificatievergadering wordt bepaald (meestal tegen het einde van de reguliere looptijd van 18 maanden), krijgt u hiervan opnieuw schriftelijk bericht. U wordt tevens op de hoogte gesteld van de beëindiging van de schuldsaneringsregeling, ook als er geen verificatievergadering en/of uitdeling aan de schuldeisers zal plaatsvinden. Dit kan betekenen dat u gedurende een lange periode geen correspondentie ontvangt. Indien u van het verloop van de regeling op de hoogte wilt blijven kunt u bij de insolventiegriffie van de rechtbank de openbare verslagen opvragen die door de bewindvoerder elk kwartaal worden gedeponeerd.

Wijzigingen doorgeven aan de bewindvoerder

In een periode van 18 maanden kan er veel gebeuren. Het is voor u en voor ons van groot belang dat u eventuele wijzigingen tijdig doorgeeft, zodat wij op een correcte en efficiënte wijze met u kunnen communiceren.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen