Bureau WSNP

Ik zit in de WSNP

U bent toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. De regeling duurt (meestal) 18 maanden. In deze periode zijn er verplichtingen en regels waaraan u zich moet houden. U krijgt aan het einde van de WSNP alleen een schone lei als u zich aan deze verplichtingen en regels heeft gehouden en er alles aan heeft gedaan om zoveel mogelijk geld bijeen te sparen voor uw schuldeisers.

Uw bewindvoerder heeft zeggenschap over de boedel gekregen

De boedel omvat al uw bezittingen: geld, meubels, sieraden, auto, woning etc. U mag daar niet zomaar iets mee doen zonder toestemming van uw bewindvoerder. Als er sprake is van (een bovenmatige) waarde van de spullen is het mogelijk dat deze moeten worden verkocht. Bijvoorbeeld: Een auto mag worden behouden wanneer deze nodig is voor werk. Maar als de waarde ‘bovenmatig’ is, moet deze worden verkocht en dient u een andere goedkopere auto te kopen. De opbrengst is dan voor uw schuldeisers. Heeft uw koopwoning een overwaarde dan moet deze ook worden verkocht.

Alle goederen en gelden die u krijgt, zolang u in de regeling zit, behoren tot de boedel

Dit mag u meestal niet houden. Als u dus iets krijgt moet u dit melden aan uw bewindvoerder. Te denken valt hierbij aan teruggaven van de belastingdienst, geld uit de loterij, een auto e.d.

Wat behoort niet tot de boedel en blijft van u

Uw gewone huisraad blijft van u. Dit zijn de spullen die u nodig heeft om te leven zoals meubels, televisie, computer, koelkast e.d. Als er spullen bij zitten die veel waard zijn dan moeten deze wel verkocht worden. De opbrengst van deze spullen gaat dan naar de boedelrekening.
Ook mag u maandelijks een deel van uw inkomen houden om van te leven. Dit wordt het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) genoemd. Van dit geld moet u boodschappen doen en al uw vaste lasten betalen. Alles wat u meer verdient of krijgt moet worden overgemaakt naar de boedelrekening.

U mag de schulden die bestaan op de dag dat de rechter uitspraak heeft gedaan, niet meer afbetalen

Zorgt u ervoor dat uw bewindvoerder op de hoogte is van alle “oude” schulden, zodat er geen problemen ontstaan. Als u betalingsregelingen heeft lopen voor de ‘oude’ schulden, geeft u dit dan door. Deze moeten worden stopgezet.

U heeft een informatieverplichting

U moet aan uw bewindvoerder alle informatie doorgeven waar zij om vraagt en u moet uit eigen beweging alle informatie die belangrijk is voor de regeling doorgeven. U moet daarover de waarheid spreken. Dit geldt ook tijdens de postblokkade. Doet u dit niet of geeft u informatie die belangrijk is niet door, dan kan dit een reden zijn de regeling te beëindigen.

Wat moet u doorgeven? Hierbij moet u denken aan wijzigingen in inkomsten en de vaste lasten. Dit is belangrijk voor een goede berekening van het vrij te laten bedrag. Hiermee moet u denken aan: er verandert iets in de samenstelling van uw gezin, bijvoorbeeld er komt iemand bij u wonen of er gaat iemand weg; uw meerderjarige kind gaat werken e.d. Alles wat effect heeft op de financiën moet u doorgeven.

U heeft een sollicitatieverplichting

Wanneer u niet 36 uur per week werkt, heeft u een sollicitatieverplichting. Dit houdt in dat u minimaal vier maal per maand schriftelijk solliciteert en ingeschreven staat bij het UWV Werkbedrijf en minimaal 3 uitzendbureaus.

U mag zich niet beperken tot het solliciteren naar vacatures op uw vakgebied. U moet solliciteren op alle banen die voor u mogelijk zijn. U dient kopieën van de sollicitaties en de reacties die u ontvangt aan de bewindvoerder door te sturen, evenals de inschrijving bij het UWV-werkbedrijf en de uitzendbureaus.

Als u stelt dat u arbeidsongeschikt bent, dient u een medische verklaring aan de bewindvoerder te overleggen waaruit dat blijkt. Er moet dan om een ontheffing worden gevraagd bij de rechter-commissaris.

Voor een aantal dingen heeft u de toestemming van uw bewindvoerder nodig

Onder andere: bij een betalingsregeling, bij het doen van een grote aankoop, wanneer u van baan wilt veranderen of wanneer u wilt verhuizen. Verder mag u alleen in bijzondere gevallen een auto hebben. Neemt u hierover van te voren contact op met uw bewindvoerder.

U moet er alles aan doen om te zorgen dat uw inkomen omhoog gaat

Wanneer u een uitkering heeft moet u gaan werken (tenzij u volledig arbeidsongeschikt bent). Dit heet een ‘inspanningsverplichting’. De bedoeling is dat u zo veel mogelijk moeite doet zoveel mogelijk geld te verdienen. Heeft u geen werk dan moet u solliciteren. U moet aan uw bewindvoerder laten zien dat u dit ook daadwerkelijk doet door kopieën van de sollicitaties en de reacties op uw sollicitaties door te sturen. Doet u dit niet, dan kan dit ook een reden zijn om de regeling voortijdig te beëindigen.

U moet alle voorliggende voorzieningen aanvragen

Voorliggende voorzieningen zijn: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, voorlopige teruggaven belastingdienst, tegemoetkoming studiekosten, bijzondere bijstand etc. Wanneer u dit lastig vindt om zelf aan te vragen dan kunt u hulp zoeken bij maatschappelijk werk.

U moet kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke heffingen en de waterschapsheffingen.

Wanneer u dit niet doet moet u zelf de heffingen betalen. Wanneer u dit wel doet en u krijgt een afwijzing van de kwijtschelding, kunnen de heffingen eventueel vanuit de boedelrekening worden betaald, mits er uiteraard voldoende geld op de boedelrekening staat.

U moet jaarlijks belastingaangifte doen

Van de aangifte moet u een kopie toesturen aan uw bewindvoerder. Eventuele teruggaven vallen in de boedel.

U mag geen nieuwe schulden maken

Wanneer u achterstanden oploopt in de betaling van uw vaste lasten dan wordt dit gezien als een nieuwe schuld. Ook als u uw maandelijkse afdracht niet tijdig op de boedelrekening stort, maakt u nieuwe schulden. Dit kan een reden zijn voor beëindiging van de regeling. Betaalt u uw vaste lasten dus op tijd!

U mag niet zomaar op vakantie

U moet dit altijd melden aan uw bewindvoerder. Wanneer het om een dure reis gaat, moet u aantonen hoe die reis wordt betaald. Ontvangt u een uitkering dan dient u ook de uitkerende instantie in te lichten.

Bij de Kasbank wordt een rekening geopend op naam van uw bewindvoerder

Deze rekening wordt genoemd: de “boedelrekening.” Al het geld dat u spaart of krijgt boven het Vrij Te Laten Bedrag wordt overgemaakt naar deze rekening. Na 18 maanden wordt het gespaarde geld verdeeld: eerst worden de kosten van de rechtbank en de bewindvoerder vergoed en de rest wordt verdeeld onder uw schuldeisers.

Klachtenregeling

Wanneer u onverhoopt een klacht heeft over uw bewindvoerder neemt u hierover dan eerst contact op met uw bewindvoerder om te bezien of er tot een oplossing gekomen kan worden.
Lukt dit niet dan kunt u, als het gaat over een inhoudelijk geschil, een brief schrijven naar de rechter-commissaris van de rechtbank.
Voor klachten over het gedrag van de bewindvoerder, verwijzen wij naar de website van Bureau WSNP. Hier kunt u meer informatie vinden over de Gedragscode en Klachtenprocedure bewindvoerders WSNP. Hierin staat aangegeven dat u uw klacht in eerste instantie dient voor te leggen aan ons kantoor. Meer informatie over de interne klachtenregeling van ons kantoor vindt u hier.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen