Welke informatie moet aan de klant gegeven worden?

Consumentenrechten bij internetverkoop

Welke informatie moet aan de klant gegeven worden?

Op de website moeten de volgende gegevens voor een klant gemakkelijk, rechtstreeks en per­manent toegankelijk zijn:
Uw identiteit en adres van vestiging;
Gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met u mogelijk maken, met inbegrip van uw elektronische postadres;
Voor zover u in een handelsregister of een vergelijkbaar openbaar register bent inge­schreven: het register waar u bent ingeschreven en uw inschrijvingsnummer, of een vergelijkbaar middel ter identificatie in dat register;
Voor zover een activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen: de gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit of het centrale loket;
Voor zover u een gereglementeerd beroep uitoefent:
– de beroepsvereniging of -organisatie waarbij u bent ingeschreven,
– de beroepstitel en de lidstaat van de Europese Unie of andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte waar die is toegekend,
– een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en de wijze van toegang daartoe;
Voor zover u een aan de btw onderworpen activiteit uitoefent: het btw-identificatie­nummer;
De algemene voorwaarden en bepalingen die u hanteert (zie ook hierna);
Het eventuele bestaan van contractuele bepalingen over het op de overeenkomst toepasselijke recht en de bevoegde rechter;
Het eventueel bestaan van niet bij wet voorgeschreven garantie na verkoop;
De prijs van de dienst (of product) indien die prijs door u vooraf is vastgesteld;
De belangrijkste kenmerken van de dienst (of product) wanneer die niet uit de context blijkt;indien sprake is van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de adresgegevens van de verzekeraar;
Adresgegevens waar een klacht kan worden ingediend, op welke klachten zo snel mogelijk moet worden gereageerd;als u gebonden bent aan een gedragscode of lid bent van een handelsvereniging die voorziet in een regeling voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting wordt daarover informatie verstrekt. Aangegeven moet worden hoe men toegang kan krijgen tot informatie en toepassing van die regeling;
De kosten voor het gebruik van communicatiemiddelen op afstand indien deze op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen u zich verbindt tot levering;
Indien de klant een recht op ontbinding heeft: de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht en een modelformulier;voor zover van toepassing; het gegeven dat de klant de kosten van het terugzenden van de producten zal moeten dragen;
Indien er niet voorzien is in een recht van ontbinding: de informatie dat de klant geen recht op ontbinding heeft of de omstandigheden waaronder de klant afstand doet van zijn recht op ontbinding;
Een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden;
De duur van de overeenkomst of wanneer de overeenkomst voor onbepaalde duur is of stilzwijgend vernieuwd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;
Voor zover van toepassing; de minimumduur van de uit de overeenkomst voort­vloeiende verplichtingen voor de consument;
Voor zover van toepassing; het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële garanties die de klant op verzoek van u moet betalen of bieden.

De prijzen die worden vermeld op de website moeten duidelijk en ondubbelzinnig worden aange­duid, met daarbij uitdrukkelijke vermelding of, en zo mogelijk welke, belasting en leveringskosten daarbij zijn inbegrepen.

Deze informatie:
Wordt op eigen initiatief toegezonden door u;
Is voor de klant gemakkelijk toegankelijk op de plaats waar de dienst wordt verricht of de overeenkomst wordt gesloten;is voor de klant gemakkelijk elektronisch toegankelijk op een door de dienstverrichter meegedeeld adres;
Is opgenomen in de aan de klant verstrekte documenten waarin de diensten in detail worden besproken.

Bovendien dient u de volgende aanvullende informatie te verschaffen indien de klant u daar om verzoekt:
Indien de prijzen niet vooraf door u zijn vastgesteld, dient u aan de klant de prijs van de dienst of de manier waarop de prijs wordt berekend te verstrekken, zodat de klant de prijs kan controleren;
Indien er sprake is van een gereglementeerd beroep: een verwijzing naar de geldende beroepsregels en de wijze waarop hierin inzage kan worden verkregen;
Informatie over uw multidisciplinaire activiteiten en partnerschappen die rechtstreeks verband houden met de dienst en informatie over de maatregelen die u alsdan hebt getroffen om belangenconflicten te voorkomen.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen
Mr. I. (Ibrahim) Akkaya
Doortastend en betrokken