Consumentenrechten bij internetverkoop

Hoe komt de overeenkomst met de klant tot stand?

De wet kan eisen dat een overeenkomst alleen geldig is indien deze in een schriftelijke vorm is vast gelegd. Wanneer sprake is van een overeenkomst die tot stand komt langs elektronische weg, is voldaan aan het voornoemde schriftelijkheidsvereiste wanneer:

Op de website moet het voor de klant mogelijk zijn om niet gewilde handelingen (onbe­doelde muisklik / typefout) op te merken en die te herstellen voordat de over­een­komst tot stand komt. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, kan de klant de over­eenkomst vernietigen.

Wanneer de klant een aanbod op de website aanvaardt of een uitnodiging tot onder­handeling doet, moet aan de klant daarvan zo spoedig mogelijk een bevestiging worden gezonden. Zolang de klant deze bevestiging niet ontvangt, kan hij tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. Wanneer een aanbod niet tijdig wordt bevestigd, geldt dit als een verwerping van het aanbod van de klant. Een bevestiging van het door de klant gedane aanbod per brief is geen bevestiging zoals bedoeld bij elektronisch contracteren. Het moet een bevestiging langs elektronische weg zijn; zoals per e-mail.

Bovendien moet het elektronisch bestelproces zo zijn ingericht dat de klant een aanbod niet kan aanvaarden dan nadat hem op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt.

Ook dient uiterlijk aan het begin van het bestelproces duidelijk en leesbaar te worden aangegeven of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard.

Daarnaast moet op een duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige manier op de website
informatie worden verstrekt over:

De informatie onder b en e kan ook nadien (dus ná de totstandkoming van de overeen­komst) worden toegezonden, indien blijkt dat deze niet vóór de totstandkoming van de overeenkomst is verstrekt. Zolang deze informatie niet wordt toegezonden, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Wanneer de informatie onder a, c en d niet wordt toegezonden, kan de klant de over­een­komst om die reden vernietigen.

Tevens moeten de voorwaarden van de overeenkomst aan de klant ter beschikking worden gesteld op een manier die het mogelijk maakt dat de klant deze kan opslaan ten behoeve van latere kennisneming. Indien dit niet gebeurt, kan de klant de overeen­komst ontbinden. Onder voorwaarden worden in dit artikel niet de algemene voorwaarden bedoeld.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen