Consumentenrechten bij internetverkoop

Kan de klant de overeenkomst herroepen?

De hoofdregel (het herroepingsrecht) is dat de klant de overeenkomst zonder opgave van redenen kan ontbinden tot een termijn van 14 dagen vanaf:
– ingeval van overeenkomst tot verlening van diensten: de dag waarop de overeenkomst is gesloten;
– ingeval van consumentenkoop de dag waarop de consument (of een aangegeven persoon:
• de zaak heeft ontvangen;
• de laatste zaak heeft ontvangen wanneer in eenzelfde bestelling meerdere zaken zijn besteld die afzonderlijk worden geleverd;
• de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen
• de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.

Indien op voorhand niet aan de klant is gemeld dat hij het recht op ontbinding heeft en de daaraan verbonden voorwaarden zijn gemeld, dan wordt vooromschreven termijn verlengd met de periode tot de informatie wel is verstrekt, doch ten hoogste met twaalf maanden.

Het recht tot ontbinding wordt door de klant uitgeoefend middels het ingevulde modelformulier voor ontbinding toe te zenden of een andere daartoe ondubbelzinnige verklaring aan u uit te brengen. Wanneer deze verklaring op elektronische wijze via de website wordt uitgebracht, bevestigt u onverwijld de ontvangst van de verklaring op een duurzame gegevensdrager (e-mail).

Indien door de klant is ontbonden, dient u binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van leveringskosten te vergoeden. Dit vindt plaats door middel van hetzelfde betaalmiddel als door de klant is gebruikt, tenzij de klant met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. De klant kan pas nakoming van deze verplichting vorderen (tenzij door u anders is aangeboden) als u de zaken heeft ontvangen of de klant heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden.

De klant dient onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbindingsverklaring de zaken terug te zenden. De klant draagt daarvan de kosten, tenzij u hebt nagelaten aan de klant mede te delen dat hij die kosten zelf draagt.

Op voornoemde hoofdregel, bestaan o.a. de uitzonderingen dat de klant niet kan ontbinden indien:
– de prijs van de zaken gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop u geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
– indien de overeenkomst ziet op dringend herstel of onderhoud te verrichten, uitgezonderd:
• aanvullende dienstverlening waar de klant niet om heeft verzocht;
• de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren.
– de overeenkomst ziet op verrichten van diensten en met de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant of de klant heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra is nagekomen;
– sprake is van een consumentenkoop betreffende:
• levering van volgens specificaties van de klant gemaakte zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bedoeld zijn;
• levering van snel bedervende zaken;
• levering van zaken die niet geschikt zijn voor terugzending wegens gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken;
• levering van zaken die onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen