Opstellen en controleren van overeenkomsten

Opschortende en ontbindende voorwaarden

Eén van de aspecten die bij het opstellen van overeenkomsten vaak aan de orde komt, zijn zogenaamde opschortende voorwaarden en ontbindende voorwaarden. Het is van belang deze voorwaarden zorgvuldig te formuleren. Bovendien is het ook belangrijk om de gevolgen van dit soort voorwaarden goed te begrijpen bij het aangaan van een overeenkomst.

 

Wat is een opschortende voorwaarde?

Van een opschortende voorwaarde is sprake als de overeenkomst pas tot stand komt als aan de voorwaarde is voldaan. Tot die tijd is er dus nog geen definitieve overeenkomst. Een voorbeeld van opschortende voorwaarden zijn bepaalde goedkeuringsbesluiten. De overeenkomst bepaalt dan dat er pas een overeenkomst is als het bestuur, de raad van commissarissen of de aandeelhouders hun goedkeuring hebben gegeven voor de overeenkomst. Ook een financieringsvoorbehoud is vaak een opschortende voorwaarde. Pas als de koper de financiering rond heeft, wordt de overeenkomst definitief. Juridisch gezien is pas sprake van een afdwingbare verplichting zodra de voorwaarde is vervuld.

 

Wat is een ontbindende voorwaarde?

Van een ontbindende voorwaarde is sprake als in de overeenkomst is bepaald dat als een bepaalde omstandigheid zich voordoet de overeenkomst dan automatisch wordt ontbonden. Een groot verschil met de opschortende voorwaarde is dat bij een ontbindende voorwaarde wel al sprake is van een overeenkomst. Partijen zijn dus gehouden om de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde is dat wordt overeengekomen dat op een bepaalde datum een vergunning moet zijn verkregen of op een bepaalde datum iets geleverd moet worden. Is op die bepaalde datum geen vergunning verkregen of niet geleverd, dan is de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zijn partijen niet meer gehouden aan de overeenkomst.

 

Formulering van opschortende en ontbindende voorwaarden

Om te bepalen of sprake is van een opschortende of ontbindende voorwaarde is het erg belangrijk om naar de formulering van de voorwaarde te kijken. Veel voorwaarden kunnen namelijk worden geformuleerd als een opschortende voorwaarde én als een ontbindende voorwaarde.

Vraag u af of u de overeenkomst al in werking wilt laten treden (ontbindende voorwaarde) of dat u liever eerst de voorwaarde vervuld wilt hebben vóórdat de overeenkomst bestaat (opschortende voorwaarde).

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen