Concurrentiebeding bij tijdelijk contract?

Door: Jeroen de Waard

Sinds 2015 kan een concurrentiebeding in principe alleen nog maar worden afgesproken bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een tijdelijk contract, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, mag zo’n beding alleen nog worden opgenomen als er een schriftelijke motivering bij staat. Uit die schriftelijke motivering van de werkgever moet blijken dat het beding nodig is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen of zwaarwegende dienstbelangen. Dit is geregeld in artikel 7:653 lid 2 BW.

Hoge eisen aan schriftelijke motivering concurrentiebeding bij tijdelijk contract

Over die schriftelijke motivering moet u niet te licht denken! Er worden hoge eisen aan gesteld. Uit de motivering moet blijken om welke zwaarwegende bedrijfsbelangen het gaat en waarom die een concurrentiebeding nodig maken. Per geval, dus per werknemer, is er een concrete (belangen)afweging en een deugdelijke motivering nodig. Deze motivering moet gelijktijdig met het aangaan van het beding opgesteld worden en schriftelijk vastgelegd.

Wat ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ zijn, staat niet in de wet. De toelichting bij de wet geeft als voorbeeld dat een werknemer heel specifieke kennis of bedrijfsinformatie verkrijgt, waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrent.

Praktijkvoorbeeld: concurrentiebeding moet toegesneden zijn op individuele werknemer

In mei 2019 heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch geoordeeld over een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever gebruikte voor alle commerciële functies binnen het bedrijf dezelfde tekst voor een concurrentiebeding. Die tekst werd niet verder toegespitst op de functie of op de persoon met wie de arbeidsovereenkomst werd gesloten. Het Hof vond dat zo niet was voldaan aan de motiveringseis die is bedoeld met art. 7:653 lid 2 BW. Volgens het Hof had de motivering van het concurrentiebeding specifieker toegesneden kunnen en moeten worden op de werkzaamheden die een werknemer verrichtte.

Concurrentiebeding bij tijdelijk contract: goed gemotiveerd formuleren en toegespitst op functie werknemer

Kortom: let goed op de formulering van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract. Is er echt sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen? Zijn die goed en individueel gemotiveerd? Bedenk daarbij altijd dat een rechter zeer kritisch zal zijn, omdat de bedoeling van de wet is dat de werknemer wordt beschermd. Die werknemer moet na afloop van een contract voor bepaalde tijd nu eenmaal mogelijk (ongewild) op zoek naar een andere werkplek en mag daarbij dan niet onredelijk worden belemmerd. Vraag daarom altijd arbeidsrechtelijk advies over de formulering, om de kans van slagen om het beding in stand te laten zo groot mogelijk te maken. U kunt contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht Jeroen de Waard.

Mr. B. (Benne) van Leeuwen
Er liggen kansen in iedere lastige situatie
Mr. J.A. (Jeroen) de Waard
Maatwerk zonder ballast
Mw. Mr. V.J.C. (Vanessa) Pieters
Persoonlijke zaken vragen om een luisterend oor
Mw. Mr. J.J. (Cora) Blaak-Looij BA
Oplossingsgericht, niet denkend in problemen
Mr. J.A.M. (Jos) de Kerf
Uw advocaat, voor dienstverlening op maat!
Mw. Mr. W. (Wendy) van der Sande
Grensverleggend, voor de beste oplossing
Mr. J.S.W. (Jan-Willem) van Vossen
Creëren en identificeren van kansen